Ξένες Γλώσσες

"Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πολύ νεαρή ηλικία, είναι πηγή πνευματικής απόλαυσης και συμβάλλει στην διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα του παιδιού. Τα γλωσσομαθή άτομα αντιλαμβάνονται καλύτερα όχι μόνο τον ξένο αλλά και το δικό τους πολιτισμό, γιατί μπαίνουν σε διαδικασίες σύγκρισης και ανάλυσης των φαινομένων και των συμπεριφορών". (Peter Edelenbos, Richard Johnstone & Angelika Kubanek / The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to YLs)

 

Η διδασκαλία της Αγγλικής αλλά και της Γερμανικής γλώσσας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος σπουδών του Μικρού Δημοτικού.

Το πρόγραμμα ξένων γλωσσών στο σχολείο μας, σε αρμονία με το σύνολο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, σχεδιάζεται και υλοποιείται με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και δοκιμασμένων μεθόδων.

Τα βασικά του χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής:

  •  η γλώσσα-στόχος (target language) χρησιμοποιείται συνεχώς μέσα και έξω απο την τάξη.
  •  η διδασκαλία προσεγγίζεται επικοινωνιακά (communicative, task-based learning).
  •  η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται και συνδυαστικά με τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων (CLIL approach).
  •  δίνεται έμφαση στις δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills) οι οποίες αναπτύσσονται με συνεντεύξεις, debates και παρουσιάσεις.

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται επικοινωνιακά, με έμφαση στην βιωματική / ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών μας στο μέλλον. Με συγκεκριμένες γλωσσοδιδακτικές στρατηγικές, η κάθε γλώσσα εισάγεται βιωματικά μέσα από το τραγούδι, το παιχνίδι και την επικοινωνία. Οι μαθητές στο Μικρό Δημοτικό μαθαίνουν να χειρίζονται τον προφορικό και γραπτό λόγο με αυτοπεποίθηση και αποκτούν σύντομα πιστοποίηση γλωσσομάθειας στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

Η συνδυαστική/διαθεματική μάθηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική μας προσέγγιση έχει η μέθοδος CLIL. Πρόκειται για τη μέθοδο, σύμφωνα με την οποία η ξένη γλώσσα διδάσκεται σε συνδυασμό με γνωστικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος και η γεωγραφία. Αυτή η μέθοδος, ευρέως διαδεδομένη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους (Cambridge University Press, Pearson, York).Ο David Marsh, ειδικός στην δίγλωσση εκπαίδευση, συμπυκνώνει το νόημα της μεθόδου CLIL στην παρακάτω πρόταση: "Χρησιμοποιώ την γλώσσα για να μάθω και μαθαίνω να χρησιμοποιώ την γλώσσα".

Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης στην ξένη γλώσσα, δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από συνεντεύξεις, debates και παρουσιάσεις που πραγματοποιούν οι μαθητές.

Αγγλική Γλώσσα

Η Αγγλική Γλώσσα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του προγράμματος σπουδών του Μικρού Δημοτικού από την Α' Δημοτικού.

Οι μαθητές μας αναπτύσουν τις δεξιότητες τους στην Αγγλική σαν δεύτερη μητρική γλώσσα. Τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται μέσα και έξω απο την τάξη και τα παιδιά αναπτύσουν στρατηγικές γνώσης (meta cognitive skills - μαθαίνω πως να μαθαίνω), αποκτούν αυτοπεποίθηση στη χρήση της ξένης γλώσσας, συμμετέχουν σε debates, συζητούν για βιβλία (Βοοκ Club) και οργανώνουν παρουσιάσεις (TED Ed Club)

Το Μικρό Δημοτικό συνεργάζεται με το HEC, επίσημο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge (Cambridge English Language Assessment).Οι μαθητές μας αποκτούν τα πρώτα διπλώματα στη γλώσσα στη Γ’ δημοτικού. Οι εξετάσεις διεξάγονται στον χώρο του σχολείου μας.

Γερμανική Γλώσσα

Η Γερμανική γλώσσα διδάσκεται συστηματικά ήδη απο την Α' Δημοτικού.

Οι μαθησιακοί στόχοι για τους μαθητές της Α΄Δημοτικού καλύπτουν ένα ευρύ λεξιλογικό φάσμα και βασικές γλωσσικές δομές (όπως η οικογένεια, η ενδυμασία, τα τρόφιμα κ.α.). Σκοπός είναι οι μαθητές της Α' Δημοτικού να καταφέρουν μέσα από το παιχνίδι να παράγουν προφορικό λόγο, να εξοικειωθούν με τα ουσιαστικά και τα άρθρα τους (der/die/das-die), να κατανοούν τη γλώσσα, να συντάσσουν απλές και κατανοητές προτάσεις, να κατακτούν βιωματικά τη γνώση των Γερμανικών.

Γι'αυτό, επιστρατεύουμε παιχνίδια μνήμης, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι, αλλά και τη ζωγραφική, τη χαρτοκοπτική, το τραγούδι, το χορό και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Γαλλική Γλώσσα

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας θα δίνεται ως επιλογή απο το επόμενο σχολικό έτος